Условия за ползване

Настоящите Общи условия регулират ползването на уеб сайта www.beabg.com , както и ползването на услугите/ информацията, публикувана в сайта.

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 2. www.beabg.comе уеб сайт, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да дава полезна информация на потребители, настоящи и бъдещи членове и партньори на Българска Е-комерс Асоциация (БЕА).
 3. След направен абонамент потребителите на www.beabg.com могат да получават нюзлетър с полезна информация и новини за е-комерс индустрията, покани за събития и/или обучения, новости, свързани с пазара на електронната търговия в България, Европа и света.
 4. За ползване на услугите на сайта www.beabg.com, за които не е необходима регистрация и са общодостъпни, се прилагат правилата за ползване от нерегистрирани потребители
 5. Информацията, предоставяна на сайта www.beabg.com е динамична и непрекъснато се допълва и променя за да бъде актуална и достоверна.
 6. Собственикът, предоставящ каквато и да било услуга/информация на сайта www.beabg.com, не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях.
 7. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ
 8. За да получава нюзлетър с полезна информация и новини за е-комерс индустрията, покани за събития и/или обучения, новости, свързани с пазара на електронната търговия в България, Европа и света, потребителят следва да попълни електронна форма за Абонамент за нюзлетър и да декларира съгласие с настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни.
 9. Съгласно Закона за електронния документ, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия и Политиката за защита на личните данни, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат и съгласен е с тях, и се задължава да ги спазва.
 10. Чрез регистрацията си потребителят се съгласява неговият IP адрес и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране да бъде записвана и при необходимост предоставяна на съответните компетентни органи, в случай, че е поискана такава (напр. официално съдебно искане по висящ правен спор).
 11. Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни, изискуеми в съответната електронна форма за абонамент и/или регистрация за събитие. Собственикът и/или лицето, предоставящ каквато и да било услуга и информация на сайта www.beabg.com, не носи отговорност за предоставените чрез регистрация потребителски данни.
 12. При абонамент всеки потребител заявява потребителско име и електронна поща, с които ще ползва услугите на www.beabg.com. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било информация на сайта www.beabg.com, не носят отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и имейла му от трети лица.

III. СЪГЛАСИЕ

 1. Абонаментът за нюзлетъра на www.beabg.com, има силата на съгласие с настоящите Общи условия, като след регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което потвърждава абонамента на потребителя.
 2. ПРИЛОЖИМОСТ. ПРОМЯНА
 3. Разпоредбите на настоящите Общи условия се прилагат за всички услуги и информация, предоставяни чрез www.beabg.com, доколкото за тях не са предвидени специални правила.
 4. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, като измененията влизат в сила от публикуването им в www.beabg.com, като потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от момента на публикуването им в посочения сайт.
 5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
 6. На сайта www.beabg.comможе да има препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел.
 7. Предоставянето на определени услуги /информация може да бъде прекратено, за което потребителите ще бъдат уведомени чрез съобщение на интернет сайта www.beabg.com.
 8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 9. Потребителите имат право да ползват услугите и информацията на сайта www.beabg.com при спазване на настоящите Общи условия и законодателството на Република България.
 10. Потребителят може да ползва материалите, публикувани в www.beabg.comза лични нужди, като се забранява и възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.
 11. Във връзка с ползването на предоставените на сайта www.beabg.comуслуги и информация, потребителят е длъжен:
  – да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България;
  – да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно на посочения за контакти e-mail.
 12. С потвърждаването и съгласието с настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни, потребителят декларира и дава изрично своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани по смисъла на Закона за защита на личните данни.

VII. ИНФОРМАЦИЯ

 1. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било информация на сайта www.beabg.com, има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация – абонамент за нюзлетър и/или регистрация за събитие.
 2. Сигурността на фирмения сайт и данните използвани/съхранявани от него се постига чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване,  проникване, изменение или разпространение на данни от неоторизирани лица, които Българска Е-комерс Асоциация е предприела.

VIII.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТ

 1. Потребителите по всяко време могат да прекратят абонамента си за нюзлетър, като като използват опцията за отказ, предоставена в края на всеки нюзлетър.
 2. ДАННИ ЗА КОНТАКТ

БЪЛГАРСКА Е-КОМЕРС АСОЦИАЦИЯ
Адрес: София, Студентски Град, бул. Акад. Борис Стефанов 35, ет. 2, South Mall
Вписана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 177148639
Лице за контакт: Жанет Найденова – Председател
тел.:  0888 616 498
e-mail: info@beabg.com
уеб сайт: www.beabg.com