УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА Е-КОМЕРС АСОЦИАЦИЯ“

 1. СТАТУТ

 

Чл.1.    /1/ Сдружение „Българска E-комерсе Aсоциация“  е юридическо лице с нестопанска цел, учредено като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска дейност /ЗЮЛНЦ/.

/2/  Сдружението е открито за членство за всички юридически лица, които споделят целите му и отговарят на изискванията, установени в настоящия Устав.

/3/ Сдружението се учредява без определен срок.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ

 

Чл.2. Наименованието на сдружението е “Българска Е-комерс Асоциация“. Наименованието може да се изписва и на латиница, съответно: Bulgarian Еcommerce Association.

 

III. СЕДАЛИЩЕ

 

Чл.3.   Седалището и адресът на управление на Сдружението е в гр.София, Студентски Град, бул. Акад. Борис Стефанов 35, ет. 2, South Mall.

 

 1. ЦЕЛИ

 

Чл.4.  Основните цели на дейността на Сдружението са:

 1. Да изгражда доверие у потребителите към електронната търговия и да я популяризира с цел конкурентноспособност и развитие на бизнеса.
 2. Да създава и утвърждава професионални и етични стандарти сред членовете за обслужване на потребителите, повишаване сигурността на електронните магазини и електронните разплащания, повишаване ефективността на логистиката за електронната търговия.
 3. Да въведе изисквания и да подпомага въвеждането на “марказа доверие” в електронната индустрия, като за целта си сътрудничи със съответните обществени и държавни органи в Бългaрия и по света.
 4. Да лобира за по-добри и желани политики за индустрията чрез сътрудничество с държавните органи при създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на елетронната търговия, както и при контрола на тяхното изпълнение.
 5. Да защитава общите професионални интереси и права на членовете на сдружението пред обществеността, държавните и обществени органи и институции в страната и чужбина.
 6. Да извършва проучвания в областта на електронната търговия да публикува и разпространява резултатите от тях.
 7. Да подпомага обучението на кадрите в индустрията.
 8. Да развива и поддържа отношения с национални, регионални, европейски и международни организации в областта на електронната търговия.
 9. Да споделя добрите практики.

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 5.  /1/ Сдружението осъществява своя предмет на дейност въз основа на ЗЮЛНЦ, настоящия устав и решенията на Общото събрание.

/2/ За постигане на основните цели, Сдружението извършва следните дейности:

 1. Представлява членовете си пред държавните органи, обществени организации и фирми в България и по света и защитава техните права и професионални интереси.
 2. Изразява и отстоява становища и подготвя предложения за законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на електронната търговия и осъществява контрол на тяхното изпълнение.
 3. Създава професионален и етичен кодекс за членовете на организацията.
 4. Участва в изготвянето на изисквания и подпомага въвеждането на марка за доверие в електронната индустрия съвместно с компетентните органи.
 5. Извършва проучвания в областта на електронната търговия и разпространява резултатите от тях.
 6. Организира делови срещи, форуми, симпозиуми, конгреси, курсове и семинари за професионална квалификация на кадрите в индустрията и други прояви в страната и чужбина.
 7. Информира за добрите практики, новостите, тенденциите, промените и проблемите в областта на електронната търговия, електронната сигурност, разплащания и логистика.
 8. Развива международна дейност, установява и поддържа контакти със сродни организации в страната, региона, Европа и света.
 9. Сдружението може да извършва и всяка друга дейност, позволена от законите на страната за постигане на целите си.

VI.  ЧЛЕНСТВО

 

Чл.6. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат дееспособни юридически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.

Чл.6.   (2)  Видовете членство са:

 1. Пълноправно членство.
 2. Асоциирано членство.
 3. Почетно членство.

Чл.6. (3) Пълноправните членове трябва да отговарят на следните критерии:

 1. Да имат в предмета си на дейност търговия и/или услуги, свързани с електронната търговия.
 2. Да имат доказано висок професионализъм и качествено обслужване.
 3. Да имат добра репутация сред бизнес средите, широката общественост и държавните институции.
 4. Да са юридически лица, които са надлежно регистрирани по Търговския закон на територията на Република България.

Чл.6. (4) Асоциираните членове трябва да отговарят на следните критерии:

 1. Да имат в предмета си на дейност търговия и/или услуги, свързани с електронната търговия.
 2. Да имат доказано висок професионализъм и качествено обслужване.
 3. Да имат добра репутация сред бизнес средите, широката общественост и държавните институции.

Чл.6. (5) Почетните членове се определят и приемат като такива от Управителния съвет със 100% мнозинство. Обект на почетното членство са физически и юридически лица, допринесли за развитието на бранша и авторитета на сдружението в локален и глобален мащаб. Почетните членове не заплащат членски внос.

Чл. 6 (6) Нови членове на сдружението се приемат от Управителния съвет (УС) на сдружението на негово заседание въз основа на писмена молба от кандидата за член и следните документи, като УС разглежда кандидатурите и взема решение в едномесечен срок от депозиране на заявлението, като в определени случаи този срок може да бъде удължен:

 1. Писмени препоръки на най-малко двама настоящи членове на сдружението..
 2. Декларация за легален софтуер по образец
 3. Декларация по образец, че е запознат с Устава и Етичния кодекс и ще ги спазва.

Чл. 6 (7) Членството на учредителите е пълноправно и възниква с учредяване на юридическото лице на Сдружението.

Чл. 6  (8) Всички членове на Сдружението се вписват в книга на членовете, която се води от Председателя на сдружението или опреден от него друг член на Управителния съвет.

Чл. 6 (9) Членство в дружението се прекратява при:

 1. Напускане с едностранно писмено волеизявление до Сдружението
 2. Прекратяване, започване на процедура по ликвидация или несъстоятелност на юридическото лице
 3. С изключване
 4. Отпадане.

Чл.6.  (10)  При наличието на поведение от страна на асоцииран член на сдружението, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо с целите и Устава на сдружението, решението за изключване се взема от Управителния съвет. Изключването на пълноправен член е от компетентността на Общото Събрание.

Чл.6. (11) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос (повече от веднъж) и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно мотивирано решение от негова страна се  прекратява членството.

 

VII. ПРАВА И ЗАЛЖЪЛЖЕНИЯ

Чл.7. (1) Пълноправен член на сдружението има право:

 1. Да участва в дейността на Сдружението
 2. Да участва с негов избиран представител в органите на управление на сдружението, съгласно предвиденото в Устава на сдружението и да взима решения
 3. Право на глас в Общото събрание на Сдружението
 4. Да избира и да бъде избиран в Органите на Управление на Сдружението
 5. Да осъществява контрол върху работата на сдружението
 6. Да участва активно в работни групи
 7. Да дава мнение и становище по разисквани въпроси
 8. Да бъде информиран за дейността на Сдружението
 9. Да участва в инициативите на Сдружението и да се ползва от резултатите от дейността му
 10. Да изказва мнения, предлага идеи и решения

Чл.7. (2) Асоцииран член на сдружението има право:

 1. Да участва в дейността на Сдружението
 2. Да участва активно в работни групи
 3. Да дава мнение и становище по разисквани въпроси
 4. Да бъде информиран за дейността на Сдружението
 5. Да участва в инициативите на Сдружението и да се ползва от резултатите от дейността му
 6. Да изказва мнения, предлага идеи и решения

Чл.7. (3) Почетен член на сдружението има право:

 1. Да бъде информиран за дейността на Сдружението
 2. Да участва в инициативите на Сдружението и да се ползва от резултатите от дейността му
 3. Да изказва мнения, предлага идеи и решения

Чл.7. (4) Всеки пълноправен и асоцииран член на сдружението е длъжен:

 1. Да заплаща редовно членския си внос. Размерът и начинът на плащане на членския внос се решават от Обшото събрание на Сдружението. Не се допуска прихващане на членски внос срещу извършени услуги в полза на Сдружението. Извършените услуги от членовете се заплащат от Сдружението.
 2. Да спазва Устава на сдружението и Етичния кодекс
 3. Да работи за постигане целите на сдружението
 4. Да действа в съответствие с взетите от Ръководните органи на Сдружението решения
 5. Членовете не носят отговорност за задълженията на Сдружението

 

VIII.  ИМУЩЕСТВО

 

Чл.8. (1)  Източници на средства на сдружението са:

 1. Членски внос
 2. Дарения
 3. Спонсорски програми
 4. Европейски програми
 5. Приходи по чл.8 (2) на Устава.

Чл.8. (2) Сдружението може да извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност:

 1. Организиране на конкурси, семинари, уебинари, фестивали, изложения и др. подобни мероприятия срещу заплащане
 2. Извършване на публикации, издаване на брошури и др. подобни
 3. Преводи и разпространение на статии и др.материали, свързани с постигане основните цели на сдружението
 4. Маркетингови проучвания
 5. Други проекти.

Чл.8. (3) Сдружението не разпределя печалба.

IX.  УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 9 (1)  Органите на управление на сдружението са:

 1. Общо събрание
 2. Управителен съвет
 3. Председател на Управителния съвет.

 

Чл. 9. (2) В Общото събрание участват всички пълноправни членове на сдружението лично или чрез изрично упълномощен за целта представител. Членовете се представляват в Общото събрание от лицето с представителна власт по съдебно решение или от друго лице с надлежно писмено пълномощно. Упълномощените представители нямат право да преупълномощават с правата си трети лица. Всеки пълноправен член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание. Асоциираните членове на Сдружението участват със съвещателен глас, без право да гласуват. Почетните членове на Сдружението участват със съвещателен глас, без право да гласуват. Правата и задълженията на Общото събрание са:

 1. Изменя и допълва Устава
 2. Приема други вътрешни актове
 3. Освобождава и/или изключва пълноправни членове на сдружението
 4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Управителния съвет
 5. Взема решения за преобразуване на Сдружението
 6. Взема решения за откриване и закриване на клонове
 7. Приема основните насоки и програмите за дейността на Сдружението
 8. Приема отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението и изпълнението на бюджета
 9. Приема годишните счетоводни отчети за дейността на сдружението
 10. Взема решения за размера и начина на плащане на членския внос
 11. Взима решения по всички въпроси свързани с разпореждане с имуществото на Сдружението.

Чл. 9 (3) Провеждане на общо събрание:

 1. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.
 2. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Чл. 9 (4) Свикване на Общото събрание:

 1. Общото събрание се свиква от Управителния съвет.
 2. Свикването се извършва чрез писмена покана до членовете, която съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Чл. 9 (5) Списък на присъстващите: На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните упълномощени представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя на Управителния съвет.

Чл. 9 (6) Кворум: Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи 50% +1 от всички пълноправни членове. При липса на кворум Управителния съвет на сдружението насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Чл. 9 (7) Право на глас: Всички пълноправни членове имат право на един глас, а асоциираните и почетните членове имат право да участват в работата на Общото събрание със съвещателен глас, без да вземат участие в гласуването при вземане на решения.

Чл. 9 (8) Конфликт на интереси: Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. Предявяване на искове срещу него
 2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението
 3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително и свързани с него лица по смисъла на Търговския закон.

Чл. 9 (9) Мнозинство: Решенията на Общото събрание се приемат с 50% +1 от всички присъстващи.

Чл. 9 (10) Протокол: За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя на Управителния съвет на сдружението. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Чл. 9 (11) В Управителния съвет  участват пълноправни членове на сдружението лично или чрез свой упълномощен представител. Членовете се представляват в Управителния съвет от лицето с представителна власт по съдебно решение или от друго лице с надлежно писмено пълномощно. Упълномощените представители нямат право да преупълномощават с правата си трети лица. Управителният съвет се председателства от Председател на Управителния съвет. Решенията се взимат с обикновено мнозинство, лично или представлявани от упълномощен член на Управителния съвет.  Решения могат да се вземат и неприсъствено. Управителния съвет се събира на редовни заседания веднъж месечно. Всеки член на Управителния съвет на сдружението може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. На заседанията на Управителния съвет се водят протоколи, в които се отразяват дневния ред, станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се подготвят от Председателя на Управителния съвет и се удостоверяват с подписите на членовете на Управителния съвет на сдружението и Председателят на Управителния съвет. Мандатът на Управителния съвет е 2 /две/ години. Правата и задълженията на Управителния съвет са:

 1. Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението
 2. Приема други вътрешни актове и документи
 3. Избира, назначава, контролира, упълномощава и освобождава Председател на Управителния съвет
 4. Приема отчета за дейността на Председател на Управителния съвет
 5. Приема, освобождава и изключва асоциирани членове на сдружението
 6. Приема бюджета на сдружението
 7. Взима решения във връзка с дейността на сдружението
 8. Взема решение за участие и членство в други сдружения, организации в България, региона, Европа и света.
 9. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган

Чл. 9. (12) Председателят се избира и назначава от Управителния съвет. Председателят на Управителния съвет подготвя дневния ред на заседанията на Управителния съвет и свиква заседанията. Членовете на сдружението се запознават със съдържанието на протоколите и получават преписи от протоколите. Мандатът на Председателят на Управителния съвет е 2 /две/ години. Председателят на Управителния съвет:

 1. Представлява сдружението пред компетентните органи в България и чужбина
 2. Води книгата с членовете и регистрите на сдружението
 3. Води протоколите на Управителния съвет и на Сдружението
 4. Подготвя и следи за изпълнениет на бюджета на сдружението
 5. Извършва оперативната работа на сдружението
 6. Разглежда заявленията и подготвя поканите за членство
 7. Координира работата на работните групи
 8. Комуникира с подизпълнители по отделните проекти на Сдружението

 

 1. X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 10 (1).  Сдружението се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание на сдружението
 2. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от закона случаи.

Чл.10 (2) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

Чл.10 (3) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет.  Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението. Останалото, след удовлетворяване на кредиторите имущество, се разпределя между членовете, пропорционално на платения до момента акумулиран членски внос.

 

 1. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.11 (1)Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.11 (2) Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.