Ecommerce Europe и много от нейните членове национални асоциации публикуваха днес отворено писмо до лицата, вземащи решения, правоприлагащите органи и заинтересованите страни като цяло, както на ниво ЕС, така и на национално ниво, подчертавайки спешната необходимост от осигуряване на равни условия и ефективно прилагане на законодателството на ЕС към всички участници в електронната търговия, активни на единния пазар на ЕС.

„През последните години и дори наскоро нови играчи в електронната търговия извън ЕС навлязоха в Съюза и оказват голям натиск върху единния пазар и компаниите, които вече са установени в ЕС. Винаги сме били и ще продължим да бъдем силно в полза на отворен и конкурентен пазар, тъй като електронната търговия е глобален феномен. Въпреки това лицата, вземащи решения, и компетентните органи трябва да гарантират, че тази конкуренция е честна“, заяви Лука Касети, генерален секретар на Ecommerce Europe.

Фирмите, които вече са базирани в ЕС, са обект на много регулации и разходите за съответствие обикновено са високи, тъй като правилата обикновено са сложни и често не са напълно хармонизирани на ниво ЕС. Поради това стана предизвикателство за базираните в ЕС играчи да се конкурират на равно ниво с тези нови играчи извън ЕС, които са насочени към потребителите в ЕС. Най-важното е, че търговските практики, използвани от тези участници, повдигат въпроси относно тяхното съответствие със законодателството на Съюза, особено в областта на защитата на потребителите, безопасността на продуктите, фалшифицирането, защитата на данните, неприкосновеността на личния живот, околната среда и данъчното законодателство. Като не се спазват тези правила, освен гледната точка на нелоялната конкуренция, продукти, които са потенциално опасни, могат да достигнат до потребителите в ЕС.

Ако компании, които вече са базирани в ЕС, са нарушили тези правила, ще има последствия, като властите евентуално ще предприемат принудителни действия срещу тях. Както се подчертава и в Манифеста за изборите в ЕС на Ecommerce Europe, ЕС вече има правила, които трябва да гарантират по-равно третиране. Проблемът се крие в лошото прилагане на тези правила на ЕС спрямо базирани извън ЕС играчи. Националните органи често нямат достатъчно ресурси, персонал и координация. Това дава на играчите извън ЕС, които не играят по правилата, нечестно конкурентно предимство.

Като се има предвид много бързият растеж на някои от тези играчи, съподписалите писмото призовават лицата, вземащи решения на европейско и национално ниво, да действат възможно най-бързо, за:

  • Осигуряване на всички необходими средства за проверка на дейностите на субекти, базирани извън ЕС, толкова задълбочено, колкото и за компаниите, които вече са установени и работят в ЕС.
  • Ако бъдат идентифицирани проблеми, компетентните органи трябва да санкционират несъответстващите играчи със същата решимост, която се прилага към играчи, базирани в ЕС, в случай на нарушения.
  • Насърчаване и улесняване на по-задълбочено сътрудничество и координация между държавите-членки на ЕС и техните органи.

Ние вярваме, че законодателството на ЕС предоставя всички необходими инструменти за гарантиране на високо ниво на защита на потребителите в Европа и не трябва да се въвеждат допълнителни задължения за търговците, преди настоящите правила да се прилагат ефективно и ефикасно в целия ЕС и спрямо базирани извън ЕС играчи, активни в Съюза. Въпреки това, ако се обмисля ново законодателство, неговото въздействие върху равните условия и предпоставките за успешно прилагане трябва да бъдат щателно оценени, преди да се направят нови законодателни предложения.

Моля, прочетете Отвореното писмо за по-подробна информация.

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТВОРЕНОТО ПИСМО >>

***

Press contact Ecommerce Europe

Luca Cassetti

Secretary General

Tel: +32 (0) 496 273 060

Email: lucacassetti@ecommerce-europe.eu

Share this post