Структура

Общо събрание

  • В Общото събрание участват всички пълноправни членове на сдружението лично или чрез изрично упълномощен за целта представител.
  • Асоциираните членове на Сдружението участват със съвещателен глас, без право да гласуват.
  • Почетните членове на Сдружението участват със съвещателен глас, без право да гласуват.

Управителния съвет

  • В Управителния съвет  участват пълноправни членове на сдружението лично или чрез свой упълномощен представител.
  • Управителният съвет се председателства от Председател на Управителния съвет.
  • Мандатът на Управителния съвет е 2 /две/ години.

Настоящ Управителен съвет

Жанет Найденова

Жанет Найденова

Председател на БЕА
null

Иво Тодоров

Chief Marketing Sport Depot