Управителният съвет на Сдружение „Българска Е-комерс Асоциация“  на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.9 (4) от Устава на Сдружението свиква редовно общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 28.06.2021г. /вторник/ от 16:30 часа на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“, 1113 БАН IV км., в зала 420 на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ при следния  дневен ред:

  • Отчет на работата на работните групи и обсъждане приоритетите на работа
  • Приемане на годишните финансови отчети и отчет за дейността на Сдружение „Българска Е-комерс Асоциация“ за 2021 г.
  • Избор на Управителен съвет
  • Други

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на същия ден  с едни час по- късно /от 17:30 часа/ на същото място и при същия дневен ред.

На всички участници в Общото събрание се напомня, че тази среща трябва да се придържа към правилата на законодателството в областта на конкуренцията и като такава не трябва да се споделя пряко или косвено между конкурентите поверителна или търговска чувствителна информация.

Жанет Найденова

Председател на УС на Сдружение  „Българска Е-комерс асоциация“  

Share this post