Управителният съвет на Сдружение „Българска Е-комерс Асоциация“  на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.9 (4) от Устава на Сдружението свиква редовно общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 17.09.2019г. /четвъртък/ от 16:30 часа на адрес: гр.София, бул. Янко Сакъзов 32, в WORKY при следния  дневен ред:

  1. Отчет на работата на работните групи и обсъждане приоритетите на работа
  2. Приемане на годишните финансови отчети и отчет за дейността на Сдружение „Българска Е-комерс Асоциация“ за 2019 г.
  3. Други

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на същия ден  с едни час по- късно /от 17:30 часа/ на същото място и при същия дневен ред.

На всички участници в Общото събрание се напомня, че тази среща трябва да се придържа към правилата на законодателството в областта на конкуренцията и като такава не трябва да се споделя пряко или косвено между конкурентите поверителна или търговска чувствителна информация.

Жанет Найденова
Председател на УС на Сдружение  „Българска Е-комерс асоциация“

Share this post