ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ (DG FISMA) към Европейската комисия предстои да излезе със становище относно това, дали трансакциите, инициирани от търговеца, са изключени от обхвата на  изискванията на Регулаторните технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента, тъй като те спадат към „плащанията, инициирани само от получателя“. Мнението на националните регулатори ще е от ключово значение при формирането на позицията на ЕК.

Съгласно чл. 97 (1) от PSD2 доставчиците на платежни услуги следва да прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента, когато платецът: а) достъпва своята платежна сметка онлайн, б) иницира електронна платежна операция; в) извършва каквото и да било действие дистанционно, което би могло да е свързано с риск от измама при плащането или други злоупотреби. В допълнение PSD2 признава съществуването на картови трансакции, инициирани само от получателя“, а ЕБО в своето становище уточнява, че „плащания инициирани от получателя“ не изискват задълбочено установяване на идентичността на клиента.

В съществуващата практика трансакциите, инициирани от търговеца (получателя) се прилагат за различни услуги, като например плащания на сметки за комунални услуги (например за електричество, топлоснабдяване и т.н.), абонаменти за платена телевизия, мобилни телефони и цифрови услуги (като плащания за музикални абонаменти). Тези плащания представляват около 20% от всички трансакции в електронната търговия в Европа и добиват все по-голяма популярност в България.

Във всички тези случаи на употреба, търговецът (получателят) таксува клиента (платеца) въз основа на (1) споразумение между клиента и търговеца за предоставянето на продукти или услуги и (2) съгласие от страна на платеца, изрично упълномощаващо търговеца да инициира периодични плащания.

Предоставянето на първоначалното съгласие от страна на клиента (платеца) за инициирането на периодични плащания налага прилагането на задълбочено установяване на идентичността клиента. Последващите периодични трансакции, обаче, са инициирани от търговеца и технически не би било възможно извършването на  задълбочено установяване на идентичността. Това е така, защото получателят (търговеца) инициира периодичните сделки, когато платецът вече не е „в сесия“ (например, той / тя спи).

С други думи, платецът участва само в първото действие (т.е. първоначалното съгласие за плащане), като дава на търговеца „непрекъснато пълномощие“ да инициира периодичните плащания. Платецът не участва в инициирането на всяко периодично плащане.

Европейският банков орган и ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ вече излязоха със становище, че когато тези плащания са SEPA директен дебит (SDD) не е необходимо задълбочено установяване на идентичността на клиента за инициирането на всяко периодично плащане.

Евентуално несъответствие в третирането на SEPA директен дебит и картовите плащания при тези идентични случаи на употреба не би било оправдано, тъй като и двете са „плащания, инициирани само от получателя“ и за тях се прилага принципът на технологична неутралност съгласно PSD2. Трансакциите, инициирани от търговеца, функционират по същия начин като SEPA директния дебит, като същевременно осигуряват високо ниво на защита на потребителите.

В тази връзка считаме, че задълбочено установяване на идентичността на клиента не трябва да се изисква и в случаите когато тези плащания се извършват чрез платежна карта.

Това е от първостепенно значение, тъй като стотици милиони потребители в Европа  и все по-голям брой потребители в България използват своите платежни карти, за да плащат за абонаментни услуги. Употребата на платежни карти в България нараства с бързи темпове и те са сред предпочитаните средства за плащане в електронната търговия. Налагането на изискване за задълбочено установяване на идентичността на клиента за периодичните плащания, инициирани от търговеца, ще доведе до рязък скок в броя на отказаните трансакции, загуби и спад на продажбите на българските електронни търговци, ще забави растежа на електронната търговия в страната и ще подкопае доверието на потребителя в електронната търговия и електронните разплащания.

С оглед на важността на проблема за развитието на българската електронна търговия и развитието на картовите плащания в страната се обръщаме към Българска народна банка с молба да излезе с официално становище, в което изрично да посочи, че трансакциите, инициирани от търговеца попадат извън приложното поле на изискванията за задълбочено установяване на идентичността на клиента. Задълбочено установяване на идентичността на клиента следва да се изисква само за първоначалния акт на упълномощаване на получателя да инициира периодичните плащания. Активната позиция на БНБ в предстоящите дискусии с Европейската комисия ще бъде високо оценено от представителите на българската електронна търговия.

С уважение,

Жанет Найденова
Председател на Управителния съвет

Българската Е-комерс Асоциация
Share this post