• Всички
  • От членове
  • Работни групи
  • Становища

Позиция на индустрията по отношение на прилагането на SCA

До г-жа Нина СтояноваПодуправител, Ръководител на управления „Банково” и „Фискални услуги” Българска народна банка ОТНОСНО: Позиция на индустрията по отношение на прилагането на SCA Уважаема госпожо Стоянова, С настоящото писмо изразяваме подкрепата си за целите на SCA (Strong Customer Authentication)…

Насоки за прилагане на Регулаторните технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента.

На 14 септември 2019 г. в Европейския Съюз влизат в сила нови регулаторни технически стандарти (RTS) за…

Е-комерс индустрията изисква нова амбиция за цифровия единен пазар

През май 2019 г. всички ние в Европа ще излезем на изборите, за да избирем свои представители в Европейския парламент. Тези избори идват в момент на голяма несигурност и разделение за Европейския съюз. Екзистенциалните заплахи в лицето на Brexit и…

Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ПРОЕКТЪТ)

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) В качеството на организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза за развитието на електронната търговия в България и обединяваща водещи компании от цялостната еко-система на електронната търговия (платформи за електронни магазини, електронни магазини,…

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) ОТНОСНО: Регулаторните технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента – картови трансакции, инициирани от търговеца (merchant initiated transactions)

ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ (DG FISMA) към Европейската комисия предстои да излезе със становище относно това, дали трансакциите, инициирани от търговеца, са изключени от обхвата на  изискванията на Регулаторните технически стандарти за задълбочено установяване…

Секторът на електронната търговия призовава страните-членки на ЕС да не прибързват с решение по Предложението на ЕС за въвеждане на данък върху цифровите услуги

Във връзка със следващата среща на Съвета ECOFIN Ви пишем относно провеждащите се към момента дискусии по повод предложението на Европейската комисия за въвеждане на 3% данък върху цифровите услуги (наричан ДЦУ), който да се налага върху приходите, реализирани от…

Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА)   В качеството на организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза за развитието на електронната търговия в България и обединяваща водещи компании от цялостната еко-система на електронната търговия (платформи за електронни магазини, електронни…

Относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г.

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА)   Относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства („Проектът“) В качеството на…

Предложение за Регламент на ЕС за справедливост и прозрачност при търговия чрез онлайн платформи

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) ВЪВЕДЕНИЕ   На 26 април 2018 г. Европейската комисия предложи Регламент на ЕС за справедливост и прозрачност при търговия чрез онлайн платформи, заедно със създаването на Обсерватория за икономиката на онлайн платформите. Тази инициатива…

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Уважаеми Господа,   Благодарим за предоставената възможност да коментираме горепосочения законопроект!   В качеството ни на организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза за развитието на електронната търговия в България и обединяваща водещи компании от цялостната еко-система на електронната…