ecommerce-europe-member

Сподели:

Сдружение „Българска E-комерс Aсоциация“ е юридическо лице с нестопанска цел, учредено като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска дейност /ЗЮЛНЦ/.
Сдружението е открито за членство за всички юридически лица, които споделят целите му и отговарят на изискванията, установени в Устав.

Седалището и адресът на управление на Сдружението е в гр.София, Студентски Град, бул. Акад. Борис Стефанов 35, ет. 2, South Mall.

Предмет на дейност

/1/ Сдружението осъществява своя предмет на дейност въз основа на ЗЮЛНЦ, настоящия устав и решенията на Общото събрание.

/2/ За постигане на основните цели, Сдружението извършва следните дейности:
1. Представлява членовете си пред държавните органи, обществени организации и фирми в България и по света и защитава техните права и професионални интереси.
2. Изразява и отстоява становища и подготвя предложения за законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на електронната търговия и осъществява контрол на тяхното изпълнение.
3. Създава професионален и етичен кодекс за членовете на организацията.
4. Участва в изготвянето на изисквания и подпомага въвеждането на марка за доверие в електронната индустрия съвместно с компетентните органи.
5. Извършва проучвания в областта на електронната търговия и разпространява резултатите от тях.
6. Организира делови срещи, форуми, симпозиуми, конгреси, курсове и семинари за професионална квалификация на кадрите в индустрията и други прояви в страната и чужбина.
7. Информира за добрите практики, новостите, тенденциите, промените и проблемите в областта на електронната търговия, електронната сигурност, разплащания и логистика.
8. Развива международна дейност, установява и поддържа контакти със сродни организации в страната, региона, Европа и света.
9. Сдружението може да извършва и всяка друга дейност, позволена от законите на страната за постигане на целите си.

Цели:

  1. Да изгражда доверие у потребителите към електронната търговия и да я популяризира, с цел конкурентоспособност, и развитие на бизнеса.
  2. Да създава и утвърждава професионални и етични стандарти сред членовете за обслужване на потребителите, повишаване сигурността на електронните магазини и електронните разплащания, повишаване ефективността на логистиката за електронна търговия.
  3. Да въведе изисквания и да подпомага въвеждането на марка за доверие в електронната индустрия, като за целта си сътрудничи със собствените обществени и държавни органи в България и по света.
  4. Да лобира за по-добри и желани политики за индустрията чрез сътрудничество с държавните органи при създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на електронната търговия, както и при контрола на тяхното изпълнение.
  5. Да защитава общите професионални интереси и права на членовете на сдружението пред обществеността, държавните и обществени органи и институции в страната и чужбина.
  6. Да извършва проучвания в областта на електронната търговия, да публикува и разпространява резултатите от тях
  7. Да подпомага обучението на кадрите в индустрията.
  8. Да развива и поддържа отношения с национални, регионални, европейски и международни организации в областта на електронната търговия.
  9. Да споделя добри практики.