Тази пролет (28 юни 2023 г.) се очаква Европейската комисия да публикува доклад за прилагането на PSD2 (Директивата за платежните услуги 2). Въз основа на заключението на този доклад Европейската комисия може да предложи изменения на съществуващата директива – или потенциално изцяло нов законодателен акт.

Ecommerce Europe приветства първоначалната директива, но вярва, че са необходими поредица от изменения, както и нов по-силен подход за прилагане на съществуващите правила и стандарти.

В своята позиция, Ecommerce Europe подчертава някои ключови препоръки за подобряване на текущата рамка и изпълнение на нейните първоначални цели.

Първо, остават бариери и регулаторни пропуски, които трябва да бъдат преодолени, за да се насърчи наистина развитието на отворено банкиране. Вярваме, че Европейската комисия трябва да надгради рамката PSD2 в това отношение и да продължи работата по хармонизиране и прилагане на правилата.

Второ, Ecommerce Europe вярва, че внедряването на задълбоченото удостоверяване на клиента (SCA) трябва да се съсредоточи върху целта си за осигуряване на транзакции, без да се накърняват нивата на успеваемост на удостоверяването и потребителското изживяване. Стандартите и тяхното прилагане са прекалено фокусирани върху средствата, а не върху тези цели (напр. предписващо тълкуване на факторите за удостоверяване). Ето защо е-комерс индустрията в Европа би искала да призове за по-силен акцент върху по-добро и хармонизирано прилагане на съществуващите стандарти (напр. изключения), върху процентите на успеваемост на удостоверяването, както и върху преоценката на ролята на търговците в предотвратяването на измами.

И накрая, Ecommerce Europe е убедена, че преразглеждането на PSD2 трябва да засегне свързани въпроси като конкуренцията, прозрачността и разходите за плащания в ЕС. Наистина това законодателство може да се използва за справяне с други проблеми, които понастоящем съществуват на пазара на плащания на дребно в ЕС, за да облагодетелства наистина крайните потребители.

Тук можете да прочетете пълната позиция на Ecommerce Europe относно преразглеждането на PSD2.

Българска Е-комерс Асоцация (БЕА) подкрепя изцяло становището на Ecommerce Europe относно преразглеждането на PSD2.

Share this post