Както е посочено в съобщението относно новата програма за потребителите, Европейската комисия се ангажира да оцени уместността на законодателството на ЕС за защита на потребителите онлайн. Това наскоро доведе до стартирането на Проверка на пригодността на законодателството на ЕС за потребителите, фокусирана върху цифровата справедливост. Ecommerce Europe, чийто член е и Българска Е-комерс Асоциация (БЕА), предоставя моментна снимка на текущите инициативи на ЕС, които вероятно ще окажат влияние върху рамката на ЕС за правата на потребителите.

Комисията предприе първоначални стъпки за адаптиране на тълкуването на ключовите директиви чрез актуализирани документи с насоки (или известия) относно Директивата за нелоялните търговски практики (UCPD), Директивата за правата на потребителите (CRD), Директивата относно нелоялни условия на договор (UCTD) и Директивата за посочване на цените (PID), след приемането на така наречената „Омнибусна директива“.

На 30 март Комисията се опита да доближи достиженията на правото на ЕС за потребителите до целите си за устойчивост, като представи предложението си за Директива за овластяване на потребителите в зеления преход. За да насърчи екологичното съзнание на потребителите и да забрани „greenwashing (което според документа може да се отнася до всички форми на търговски практики от B2C по отношение на екологичните характеристики на продукта) и планираното остаряване“, инициативата определя нови нелоялни търговски практики, като подвеждащи или неясни твърдения за околната среда, които вероятно ще бъдат забранени. Изискванията за информация относно издръжливостта и ремонтопригодността на продукта също трябва да бъдат засилени.

Дискусиите относно „тъмните модели“, таргетираната реклама и други практики за данни, за които се смята, че засягат правата на потребителите, все още оформят преговорите по Закона за цифровите пазари (DMA) и Закона за цифровите услуги (DSA), но също Закона за изкуствения интелект (AIA) и Закона за данните (Data Act).

Тези дискусии ще повлияят и на бъдещето на законодателството за защита на потребителите в ЕС, тъй като Комисията стартира своята проверка на съответствието на правото на ЕС за защита на потребителите относно цифровата справедливост („Проверка на пригодността“), за да определи дали съществуващите ключови инструменти на хоризонталното право на потребителите остават подходящи за осигуряване на високо ниво на защита на потребителите в цифровата среда.

Проверката за пригодността ще се съсредоточи върху следните директиви: UCPD, UCTD и CRD.

Проверката на пригодността ще покрие „най-належащите опасения на потребителите в дигиталната среда, като, но не само, „тъмни модели“, уязвимости на потребителите, инфлуенсър маркетинг, практики за персонализиране, анулиране на договори, договори за абонаментни услуги, пристрастяваща употреба на дигитални продукти, маркетинг на виртуални артикули и нелоялни потребителски договорни условия.“ Тя има за цел да вземе предвид друго приложимо законодателство на ЕС, споменато по-горе.

Предвижда се проверката за пригодност да приключи през първата половина на 2024 г. и в зависимост от резултата може да бъде последвана от законодателно предложение.

Ecommerce Europe следи отблизо проверката на пригодността и ще предостави своя принос от името на европейската индустрия за електронна търговия.

Share this post