На 30 март Европейската комисия представи своите законодателни инициативи за „превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС“. Като част за прилагане на Пакета за кръгова икономика бяха представени няколко предложения и инициативи: Регламентът за екодизайн за устойчиви продукти (ESPR), Директивата за овластяване на потребителите при зеления преход и Стратегията на ЕС за устойчив и кръгов текстил.

ESPR има за цел да установи стандарта за изискванията за екодизайн, наложени на почти всички стоки, продавани в ЕС. Предложеният регламент ще разшири обхвата на правилата, за да разгледа тяхната фаза на проектиране и следователно да обхване възможно най-широката гама от продукти. Освен това са поставени допълнителни изисквания, така че фирмите и потребителите да могат да вземат информирани решения за покупка въз основа на информация относно използването на енергия, рециклираното съдържание, издръжливостта и ремонтопригодността на продукта. За да приложи тези изисквания, Европейската комисия ще изготви серия от делегирани актове въз основа на списък с приоритети, който ще бъде установен тази година. Европейската комисия също така определя нова рамка за паспорти на цифрови продукти, която ще бъде от ключово значение за прилагането на предложението.

За да насърчи екологичното съзнание на потребителите и да забрани „greenwashing  (което според документа може да се отнася до всички форми на търговски практики от B2C по отношение на екологичните характеристики на продукта) и планираното остаряване“, предложената директива за овластяване на потребителите в зеления преход въвежда целенасочени изменения в хоризонталното законодателство за потребителите. Текстът на Комисията определя нови нелоялни търговски практики, като подвеждащи или неясни твърдения за околната среда, които ще бъдат забранени. Изискванията за информация относно издръжливостта и ремонтопригодността на продукта също ще бъдат засилени.

И накрая, Комисията представи правила за устойчивост, специфични за продуктите, като въведе стратегията на ЕС за устойчив и кръгов текстил. Съобщението определя приоритети за превръщане на текстилния сектор в по-устойчив, призовавайки за нови правила за екодизайн и предотвратяване на унищожаването на непродадени стоки (съгласно ESPR), подобряване на информационния поток (чрез паспорта на продукта), но също така и обобщаване на Разширената отговорност на производителите за текстил.

Понастоящем Комисията се обръща към заинтересованите страни, за да събере тяхната обратна връзка, преди да приеме Регламента за екодизайн за устойчиви продукти и Директивата за овластяване на потребителите при зеления преход в края на май. Българска Е-комерс Асоциация изпрати своята обратна връзка до Ecommerce Europe, която ще обобщи резултатите от обратната връзка от всички асоциации за електронна търговия в Европа, членуващи в нея.  Всеки, който желае да допринесе за двете дискусии, може да го направи като кликне и подаде обратна връзка съответно тук и тук.

Share this post