Изх. № 2022-02-3/14.02.2022 г.

ДО

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-н Мартин Димитров
Председател

СТАНОВИЩЕ

от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА)

ОТНОСНО:Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

В качеството на неправителствена организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза за развитието на електронната търговия в България и обединяваща водещи компании от цялостната еко-система на електронната търговия (платформи за електронни магазини, електронни магазини, услуги за е-комерс, логистика и електронни разплащания) Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) представя своята позиция относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, имплементиращ Директива (ЕС) 2019/2161 („Директивата“):

Подкрепяме становището на Министерство на икономиката (Вх. № КИП-47-203-17-1 от 21.01.2022 г.) с оглед прецизиране на предложената разпоредба на чл. 190н, ал. 3 от Закона за защита на потребителите (§21 от внесения от Министерски съвет законопроект) целяща конкретизацията на оборота, върху който може да бъде наложена санкция, когато на КЗП е възложено налагането на такава за нарушения, извършени в няколко държави-членки по силата на координирано действие съгласно Регламент (ЕС) 2017/2394 в случаите на широко разпространено нарушение и такова със съюзно измерение.

Същевременно, считаме, че следва да отпадне второто изречение от текста на ал. 3, предложен от Министерството на икономиката, а именно „Когато търговецът, извършил нарушението по ал. 1, е част от свързани лица по смисъла на Търговския закон, установени в различни – държави членки на ЕС, при налагане на имуществената санкция се взема предвид реализираният от тях оборот в съответните държави – членки на ЕС, в които извършват дейност тези търговци.“

На първо място, посоченото изречение изхожда, не от текст на Директивата, а от текста на нейния преамбюл (съображение 10)[1].

При липса на изричен текст в самата Директива, текстът от преамбюла не е достатъчно ясен, за да обоснове законово правило, че винаги когато търговецът-извършител има свързани лица в други държави-членки, то той трябва да понася отговорност на база на оборота на всички тези лица. Не случайно, никоя държава членка, която е имплементирала Директивата до момента, не въвежда такова правило (вж. напр. имплементирането в Испания, Ирландия, Люксембург, Малта, и др.).

           На следващо място, понятието за „свързаност“ по Търговския закон е много по-широко от понятието за „икономическа група“ – то включва:

1. Съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително;

2. Работодател и работник;

3. Лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

4. Съдружниците;

5. Дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

6. Лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

7. Лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

8. Лицата, едното от които е търговски представител на другото;

9. Лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

Очевидно е, че посочените отношения на свързаност по никакъв начин не обосновават принадлежност към една група или основание за налагане на санкция въз основа на оборота на всички тези лица, които в повечето случаи не биха имали никакво отношение към нарушението.

На трето място, дори и преамбюлът не свързва отговорността само с принадлежността към група, а казва че „в определени случаи“ търговецът може да е група от дружества[2] – тоест че извършителите може да са няколко дружества от една и съща група. В тези случаи, текстът на първото изречение на чл. 190, ал. 3, предложен от Министерство на икономиката, е напълно достатъчен, за да бъде наложена санкция на всеки от тези търговци-извършители, разбира се при спазване на принципите на пропорционалност и non-bis-in-idem, изрично и многократно потвърдени от Директивата.

Не може принадлежността към група да бъде въздигната в самостоятелен критерий, определящ размера на отговорността за едно нарушение. Възможно е предприятията от една група да нямат никакво отношение или дори познание за конкретното нарушение или да оперират в съвсем различна сфера на дейност. Така, за едно и също нарушение, имащо едни и същи последици, търговецът, който не принадлежи към група ще бъде наказан по един начин, а този който принадлежи към група – по друг, вероятно значително по-тежък.

Накрая и не на последното място, така предложеният текст води до дискриминация на търговците на база място на установяване. Търговците, които имат свързани лица в други държави членки ще бъдат санкционирани на база на оборота на всички тези свързани лица, а търговците, които имат само свързани лица в България няма да бъдат санкционирани на база на оборота на тези свързани лица, въпреки че и последните могат да извършат широко разпространено нарушение, например при условията на презгранична продажба на стоки или услуги.

Очевидно е, че такова дискриминационно определяне на санкцията е в ясно противоречие с базисни норми на правото на ЕС. Не може да бъдат третирани различно предприятията в съюза, въз основа на мястото им на установяване в други държави-членки.

Ето защо предлагаме второто изречение на чл. 190н, ал. 3 от Закона за защита на потребителите (§21 от внесения от Министерски съвет законопроект), предложено от Министерство на икономиката, да отпадне, а да остане само първото изречение.

          Това би съответствало и на волята на европейския законодател, съгласно която съображенията в преамбюла на Директивата се ползват за тълкуване на нормите от нейния текст, но не и за създаване нови, самостоятелни правни норми.

При приложението на текста, КЗП може да се ползва от Указанията на ЕК, като тълкува понятието „търговец“ като отнасящо се за всеки от търговците, участвали в извършването на едно широко разпространено нарушение или такова със Съюзно измерение, но не и като свързва размерът на отговорността единствено с факта, че извършител е търговец, който има свързани лица в други държави-членки.

БЕА е доверен партньор за диалог и има възможност да сподели опита на нейните членове по цифровите въпроси и електронната търговия.

С уважение,

Жанет Найденова
Председател на Управителния съвет

Българската Е-комерс Асоциация

За БЕА

Българска E-комерс Aсоциация (БЕА) e сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, което обединява фирмите, развиващи електронната търговия в България – електронни магазини, платформи, услуги за е-комерс, електронни разплащания, логистика и др. услуги, свързани с електронната търговия.

БЕА има за цел да подпомага създаването на добра среда за развитие на е-комерс бизнеса в страната, да създава и подкрепя добри практики сред онлайн търговците в посока по-голяма удовлетвореност на потребителите и да насърчава по-добрата комуникация с институциите и медиите.

Основен приоритет на БЕА е да си сътрудничи с институциите при създаването на нормативни документи, отнасящи се до осъществяване на електронната търговия, както и при контрола на тяхното изпълнение.  Повече информация за БЕА: https://www.beabg.com
БЕА е член на Ecommerce Europe: https://www.ecommerce-europe.eu/


[1] „§10 За да се гарантира, че органите на държавите членки могат да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции по отношение на широко разпространените нарушения и на широко разпространените нарушения със съюзно измерение, които са предмет на мерки за координирано разследване и прилагане на законодателството в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2394, глобите за такива нарушения трябва да бъдат въведени като елемент от санкциите. С цел да се гарантира, че глобите имат възпиращо действие, държавите членки следва да въведат в своето национално право максимални глоби за такива нарушения в размер на не по-малко от 4 % от годишния оборот на търговеца в съответната държава членка или държави членки. В определени случаи търговецът може да е група от дружества.“

[2] На англ. „In certain cases, a trader can also be a group of companies.“

Share this post