На 17 декември Европейската комисия публикува актуализираните насоки относно тълкуването и прилагането на Директивата Омнибус. Комисията по-рано обяви в своята Нова програма за потребителите, че съществуващите документи с насоки ще бъдат актуализирани, за да се вземат предвид промените, направени в Директивата за новия курс за потребителите за по-добро прилагане и модернизиране на защитата на потребителите в ЕС (Директивата Омнибус).

По-специално, актуализираните документи с насоки имат за цел да обяснят по-добре прилагането на правото на ЕС за защита на потребителите в светлината на ускорения цифров и зелен преход. Що се отнася до цифровия преход, беше прието ново известие относно прилагането на Директивата за нелоялните търговски практики, предоставящо допълнително правно тълкуване на, например, задълженията на онлайн платформите и пазарите, маркетинга на инфлуенсъри, потребителски отзиви, персонализиране, управлявано от данни и т.нар. „тъмни модели“. Освен това известието относно Директивата за правата на потребителите разглежда въпроси относно договори, при които потребителят предоставя лични данни, задължения на онлайн пазарите, персонализирани цени и правото на потребителя на отказ от договори. Освен това известието относно Директивата за посочване на цените предоставя насоки относно обхвата на приложение на член 6а, позовавайки се на намаленията на цените и „предишната“ цена.

По отношение на устойчивостта, известието относно Директивата за нелоялните търговски практики също предоставя допълнителна информация за екологичните претенции и как те трябва да бъдат представени на потребителите, както и за практики като екологични претенции и планирано остаряване.

Очаква се да бъдат публикувани нови предложения относно законодателството за защита на потребителите, които да допълват и изменят съществуващите законодателства, споменати по-горе. Например Европейската комисия възнамерява да измени допълнително CRD и UCPD чрез своето предложение за овластяване на потребителите в зеления преход (очаква се на 30 март 2022 г.).

Държавите-членки трябваше да транспонират новите правила от Директивата Омнибус в своите национални законодателства до 28 ноември 2021 г. и да приложат тези нови национални закони от 28 май 2022 г. Тези актуализирани известия допълват насоките относно Директивата за неравноправните договорни условия от 2019 г. Можете да се запознаете с внесеното в процеса на обществено обсъждане „СТАНОВИЩЕ на БЕА относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите“ тук.  

Можете да прочетете позицията на Ecommerce Europe относно правилата за намаляване на цените съгласно Директивата Омнибус тук.   

Share this post