На 8 ноември Европейската комисия публикува доклад за прилагането на Директивата за пощенските услуги (PSD) и доклад относно Регламента за трансгранична доставка на колетни пратки. Докладите подчертават ролята на дигитализацията за промяна на сектора на пощенските и колетни пратки, създаване на нови възможности и предизвикателства за пощенските оператори и промяна на нуждите и очакванията на потребителите. Комисията подчерта важността на подобрената прозрачност и също така подчерта, че нарастващите разходи за пощенски услуги водят до факта, че понякога държавите-членки трябва да намалят обхвата на своите задължения за универсална услуга. Освен това, докладите показват, че има малка хармонизация в начина, по който националните органи анализират тарифите, като се подчертават само спорадичните последващи действия срещу високите тарифи.

По отношение на оценката на Директивата за пощенските услуги, Комисията заявява в своята оценка, че е желателно потенциално адаптиране, за да се гарантира, че пощенските оператори и потребителите могат да се възползват напълно от технологичното развитие, иновациите и електронната търговия, като същевременно се гарантира продължаващото предоставяне на достъпна и висококачествена универсална услуга.

Тази оценка се основава на следните аргументи:

  1. Предоставянето на универсална услуга става все по-скъпо и универсалните пощенски услуги предлагат намаляващи ползи за обществото;
  2. Необходимо е постигането на ефективна конкуренция в сегмента на пощенските пратки;
  3. Открито е недостатъчно използване на стандартите, което намалява правната сигурност и може да доведе до проблеми с оперативната съвместимост.

Ето защо Европейската комисия препоръчва допълнително да се проучи потенциално адаптиране на регулаторната рамка по начин, който да позволи на пощенските услуги на ЕС да продължат да играят своята роля в Европа.

Оценката на PSD се основава на резултатите от обществена консултация, проведена през есента на 2020 г., за която Ecommerce Europe допринесе. В отговора си Ecommerce Europe подчерта, че пощенският канал ще продължи да бъде ценен актив за търговците на електронна търговия и техните потребители, особено тези, които продават/получават стоки в периферните региони. Въпреки това, Ecommerce Europe също така посочи, че настоящата регулаторна рамка за пощенски услуги може да не е напълно подходяща за справяне с проблеми, възникнали през последните години, свързани с тенденции и развития, които не са съществували или не са били напълно разработени при приемането на PSD, като например цифровизация и електронната търговия, както и последващите промени в комуникациите, търговията и поведението на потребителите.

Въпреки това Ecommerce Europe вярва, че ако трябва да се предложи някаква нова регулаторна намеса, тя винаги трябва да се основава на ясни доказателства за пазарен провал. В този случай Комисията следва внимателно да оцени всеки риск от припокриване със съществуващите правила за господстващо положение и всяко възможно разширяване на дефинициите на секторния вертикален пазар в бъдеще.

Въз основа на препоръките, представени в доклада за оценка на PSD, Европейската комисия ще се ангажира с държавите-членки и заинтересованите страни, за да се увери, че подобно потенциално адаптиране в бъдеще отразява хоризонталните цели на ЕС, определени в Европейския зелен пакт и Програмата на ЕС в областта на цифровите технологии за дигитализацията и устойчивостта на сектора на пощенските и колетни пратки

Ecommerce Europe ще наблюдава развитието на политиките и законодателството и ще се ангажира с политиците, за да осигури безпроблемна и балансирана регулаторна рамка.

Share this post