Mинистрите на финансите на Г-20 и управителите на централните банки (FMCBG) проведоха двудневна среща за продължаване на споразумението за международна данъчна реформа, постигнато на 1 юли от приобщаващата рамка на OECD/G20. Пакетът от данъчна реформа от два стълба за преразпределение на данъчните права и минимално данъчно решение има за цел да отговори на данъчните предизвикателства, произтичащи от цифровизацията на икономиката.

„Ecommerce Europe винаги е твърдяла, че OECD е единственото място за постигане на глобално координирана реформа на международните данъчни правила. Ние горещо приветстваме споразумението, постигнато от преобладаващото мнозинство от 139-те страни, които включват рамката на OECD/G20, и силно насърчаваме ЕС и неговите държави-членки да насочат всичките си усилия към успешното финализиране и прилагане на глобално договореното решение. Ключов елемент на успеха ще бъде премахването на националните данъци върху цифровите услуги ”, коментира Лука Касети, Генерален секретар на Ecommerce Europe.

Докато Ecommerce Europe приветства напредъка в глобалното данъчно споразумение, все още остават сериозни опасения относно плановете на Европейската комисия да предложи европейска такса на ЕС в този ключов момент от глобалните преговори. Индустрията е загрижена, че предложението не само ще отвлече вниманието, но също така има потенциала да провали глобалните преговори, които се застъпват от Европа от толкова дълго време. За да осигури взаимно допълване между глобалното споразумение и предстоящия цифров налог на ЕС, Ecommerce Europe настоятелно препоръчва на Комисията да отложи предложението поне до октомври, когато има допълнителна яснота относно окончателните подробности за глобалната данъчна сделка и нейното прилагане.

Ecommerce Europe поставя под съмнение намерението на ЕС да въведе такса, насочена към цифровата икономика. Дигитализацията все повече се превръща в решаващ елемент за творческа промяна на бизнес моделите към омиченъл модели и предлагащи възможности за използване на нови потоци от приходи. В този контекст става все по-сложно да се разграничи кое е цифрово от кое не. Освен това схващането, че по време на пандемията са се развили само цифрови предприятия и следователно трябва да отговарят за набирането на средства за възстановяване, не е в съответствие с реалността. Дигитализацията е нещо, което трябва да се насърчава, а не да се обезсърчава чрез отделен данък или такса. И накрая, Ecommerce Europe подчертава, че след глобалното споразумение държавите-членки на ЕС трябва да предприемат необходимите стъпки за премахване на националните си данъци върху цифровите услуги. Успоредно с това в предложението на ЕС Комисията следва да гарантира, че е включена разпоредба, която гарантира, че нито една компания не е изправена пред двойно или дори многократно данъчно облагане.

Ecommerce Europe ще продължи да подкрепя работата, предприета на глобално ниво, и насърчава ЕС и държавите-членки да насочат усилията си към успешна доставка и прилагане на глобално координирана реформа на международните данъчни правила.

Българска Е-комерс Асоциация е член на Ecommerce Europe от 2018 г. и участва активно в работата на Ecommerce Europe по отношение на политиките и лобирането за интересите за е-комерс индустрията.


***

За Ecommerce Europe

Ecommerce Europe е асоциация, представляваща 25 000 компании, които продават стоки и / или услуги онлайн на потребителите в Европа. Основана от водещи национални асоциации за електронна търговия, Ecommerce Europe е гласът на сектора на електронната търговия в Европа. Нейната мисия е да стимулира трансграничната електронна търговия чрез лобиране за по-добра или желана политика, поставяйки исканията на сектора на електронната търговия в дневния ред на тези, които разработват необходимите стандарти и регламенти, като предлага европейска платформа, която обединява европейския сектор за електронна търговия и други заинтересовани страни и предоставя задълбочени научно-изследователски данни за европейските пазари. Ecommerce Europe предоставя “European Trustmark“ на над 10 000 сертифицирани онлайн компании в цяла Европа, с цел да увеличи доверието на потребителите в трансграничните покупки.

Website: www.ecommerce-europe.eu

Trustmark: www.ecommercetrustmark.eu

За БЕА

Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) e сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, което обединява фирмите, които развиват електронната търговия в България – електронни магазини, платформи, услуги за е-комерс, електронни разплащания, логистика и др. услуги, свързани с електронната търговия.

БЕА има за цел да подпомага създаването на добра среда за развитие на е-комерс бизнеса в страната, да създава и подкрепя добри практики сред онлайн търговците в посока по-голяма удовлетвореност на потребителите и да насърчава по-добрата комуникация с институциите и медиите.

Основен приоритет на БЕА е да си сътрудничи с институциите при създаването на нормативни документи, отнасящи се до осъществяване на електронната търговия, както и при контрола на тяхното изпълнение.

БЕА е член на Ecommerce Europe: https://www.ecommerce-europe.eu/

За повече инфoрмация посетете: www.beabg.com

Share this post