Днес, 1 юли 2021 г., влизат в сила нови правила за ДДС за продажби при електронна търговия към крайни потребители (B2C). Ecommerce Europe горещо приветства такъв крайъгълен камък в усилията на ЕС за опростяване на законодателството за ДДС и осигуряване на равни условия за европейските компании. Лука Касети, генерален секретар на Ecommerce Europe, коментира:

Българска  Е-комерс Асоциация горещо приветства новите правила и подкрепя усилията на е-комерс индустрията в Европа за равни условия за всички играчи на единния цифров пазар в Европа.

Новият пакет за електронна търговия с ДДС предлага голямо предимство за европейските електронни търговци по две причини:

  1. На първо място, новите мерки ще предотвратят нелоялни търговски практики от търговци извън ЕС, тъй като освобождаването от ДДС в размер на 22 евро ще бъде отменено, така че ДДС ще бъде платен за всички вносни пратки, независимо от тяхната стойност. Електронната търговия в Европа отдавна се застъпва за равнопоставени условия между компаниите от ЕС и извън ЕС.

  2. На второ място, тези реформи в областта на ДДС опростяват задълженията за ДДС за продавачите на електронна търговия B2C, като въвеждат възможност за някои продавачи да отчитат всички свои общоевропейски продажби чрез една единствена регистрация по ДДС в родината си. Очакваме, че тези реформи ще засилят трансграничната онлайн търговия и ще насърчат конкурентните предимства на единния пазар на ЕС.

Най-важните мерки от пакета за електронна търговия с ДДС са:

  • Премахване на съществуващите „Прагове за дистанционна продажба“ и разширяване на системата „ДДС на едно гише“ до дистанционна продажба при електронна търговия.
  • Премахване на освобождаването от ДДС на стойност 22 евро с ниска стойност и въвеждане на системата за внос на едно гише (IOSS). Маркетплейс платформите се превръщат в считан доставчик и събирач на ДДС в определени случаи.

От 1 април 2021 г. е възможна регистрация по ДДС за обслужване на едно гише (OSS) и паралелно режим на обслужване на едно гише “Внос“(IOSS), но системата ще заработи от днес, 1 юли 2021 г. IOSS има за цел да опрости задълженията за ДДС за онлайн търговците и електронните интерфейси (маркетплейси), позволявайки електронна регистрация на ДДС само в една държава-членка за всички продажби от разстояние в рамките на ЕС и да декларира и плати ДДС в една електронна тримесечна декларация. Освен това се въвеждат специални разпоредби и нови изисквания за водене на записи за маркетплейси / платформи, улесняващи доставката на стоки.

Използването на OSS обаче не е задължително и не предоставя освобождаване от регистрация по ДДС за продавачите, притежаващи акции в множество държави-членки, за да бъдат възможно най-близо до потребителите. В този контекст електронните търговци все още трябва да поддържат своите чуждестранни регистрации по ДДС в много държава от ЕС, където изпращат или държат материални запаси. За тази мярка Европейската комисия ще публикува нова законодателна инициатива за въвеждане на единен идентификационен номер по ДДС. Ecommerce Europe вече публикува становище, изразяващо мнението на всички нейни членове, в т.ч. Българска Е-комерс Асоциация, която е неин член от 2018 г., в което се застъпва за приоритизиране на предложението и разширяване на OSS за всички транзакции от отдалечени продавачи, включително съхраняване на инвентара в ЕС.

Ecommerce Europe следи отблизо работата на Европейската комисия и националните администрации, за да гарантира, че всички ИТ портали работят в срок и че всички европейски компании са наясно с важните промени, които ще ги засегнат.

Share this post