Изх. № 2020-006/09.10.2020 г.

ДО
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА)

ОТНОСНО:Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

В качеството на организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза за развитието на електронната търговия в България и обединяваща водещи компании от цялостната еко-система на електронната търговия (платформи за електронни магазини, електронни магазини, услуги за е-комерс, логистика и електронни разплащания) Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) представя своята позиция относно публикувания на страницата за обществени консултации Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС):

I. Подкрепяме предложените нови разпоредби за въвеждане в ЗДДС, свързани с разпоредби на Директива (ЕС) 2017/2455 и Директива (ЕС) 2019/1995, приложими за трансграничната електронна търговия между данъчно задължени и данъчно незадължени лица.

II. Подкрепяме категорично предложената отмяна на чл. 118 от ЗДДС, с който се определят изискванията към софтуерите за управление на  продажбите в търговски обекти (СУПТО). След отмяната на чл. 118 от ЗДДС обаче стои отворен въпросът как ще бъде изменена Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, т.к. с отмяната на чл. 118 от ЗДДС не отпадат  изискванията към отчитането на продажби през електронен магазин — там продължава да съществуват схемите на импортерите за  комуникация между електронен магазин и СУПТО.

III. Предлагаме следната промяна в Чл. 118 ал. (3а):

Сегашният текст е:

Чл. 118 ал. (3а) (Нова – ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) В случаите на неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта по продажби/доставки на стоки или услуги се допуска вместо фискален или системен бон да се издава и предоставя на получателя по електронен път документ за продажбата, който не е издаден от фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. Условията за прилагане на тази разпоредба, формата и съдържанието на документа, както и редът и начинът за издаване на документа и задълженията за предоставяне на данни от документа към Националната агенция за приходите се определят с наредбата по ал. 4.

Да отпадне следния текст в него: 
Условията за прилагане на тази разпоредба, формата и съдържанието на документа, както и редът и начинът за издаване на документа и задълженията за предоставяне на данни от документа към Националната агенция за приходите се определят с наредбата по ал. 4.

Мотиви:
Принцип за съразмерност на мярката с преследваната цел на ЗДДС.   ЗДДС не съдържа алтернативен режим за отчитане на електронните магазини и Българска Е-комерс Асоциация е против да го има в Наредба No: N-18.  

БЕА е доверен партньор за диалог и има възможност да сподели опита на нейните членове по цифровите въпроси и електронната търговия.

С уважение,

Жанет Найденова
Председател на Управителния съвет

Българската Е-комерс Асоциация

***
За БЕА

Българска E-комерс Aсоциация (БЕА) e сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, което обединява фирмите, развиващи електронната търговия в България – електронни магазини, платформи, услуги за е-комерс, електронни разплащания, логистика и др. услуги, свързани с електронната търговия.

БЕА има за цел да подпомага създаването на добра среда за развитие на е-комерс бизнеса в страната, да създава и подкрепя добри практики сред онлайн търговците в посока по-голяма удовлетвореност на потребителите и да насърчава по-добрата комуникация с институциите и медиите.

Основен приоритет на БЕА е да си сътрудничи с институциите при създаването на нормативни документи, отнасящи се до осъществяване на електронната търговия, както и при контрола на тяхното изпълнение.  

Повече информация за БЕА: https://www.beabg.com
БЕА е член на Ecommerce Europe: https://www.ecommerce-europe.eu/

Share this post