„Аргументите на бизнеса за удължаването на срока за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на специализираните софтуери за управление на продажбите са чути, съобразявам се и с днешното разпореждане на министър-председателя, затова решението от работната среща е да отложим срока с 6 месеца, считано след 31 януари“ – това съобщи министърът на финансите Владислав Горанов след продължилата почти 3 часа дискусия с представители на хотелиерския и ресторантьорския бранш, която се проведе в Министерството на финансите.

Първите три месеца от новото отлагане ще бъдат използвани за интензивна съвместна работа между експертите на съответните браншови организации и НАП, с цел постигане на изясняване на нормативно ниво на неяснотите, за които бизнесът претендира.

В Държавен вестник, брой: 9, от дата 31.1.2020 г. е публикувано отлагането с 6 месеца на срока за прилагане на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Промените, касаещи електронните магазини в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 75 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби в § 13 са следните:

1. В ал. 1, изречение първо думите „31 март 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а в изречение второ думите „31 май 2020 г.“ се заменят с „30 септември 2020 г.“.

2. В ал. 2, изречение второ думите „31 март 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а думите „31 май 2020 г.“ се заменят с „30 септември 2020 г.“.

3. В ал. 4 думите „31 март 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а думите „31 май 2020 г.“ се заменят с „30 септември 2020 г.“.

4. Алинея 5 се отменя.

Да напомним,че преди 3 дни в Държавен вестник, брой: 8, от дата 28.1.2020 г.  бяха публикувани промените в Наредба Н-18 във връзка с плащанията с дебитни и кредитни карти и ППП, вследствие на многократни работни срещи между НАП и браншовите асоциции с активното участие на БЕА, като бе уважено становището на Българска Е-комерс Асоциация в пубикувания вариант на Наредба Н-18. Прилагаме линка: http://bit.ly/2Ugx62m

Публикуваните промени постановяват, че за отчитане на неприсъствените плащания с кредитни и дебитни карти електронният магазин може да не се издава касов бон от фискално устройство, а вместо това да издава друг документ при определени с наредбата условия. Важно е да се отбележи, че с настоящите изменения в Наредбата Н-18 се въвеждат и нови изисквания към търговците, използващи като метод за разплащане пощенски паричен превод (ППП).

Вярваме, че това е една алтеранива, която ще облекчи електронните магазини и не изисква издаване на касов бон от фискално устройство и СУПТО.

Следващата стъпка е софтуерна фискализация. Усилията за диалог с НАП на работните групи на участващите браншовите организации и работната група на БЕА с НАП ще продължат. Но до тогава да използваме 6-те месеца отлагане прилагането на Наредба Н-18 за интензивна съвместна работа  с НАП и останалите браншови организации за да изясним на нормативно ниво неяснотите в Наредбата и нейното прилагане.

Share this post