1. Въведение

Е-комерс Европа (Асоциация на организациите за електронна търговия в Европа) проследи отблизо и взе активно участие в законодателния процес, който доведе до приемането на Директивата по отношение на по-доброто прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в Съюза (Директивата Омнибус). Дойде моментът да гарантираме, че новите правила са транспонирани в националните системи на държавите членки по балансиран и доколкото е възможно най-хармонизиран начин, за избягване на по-нататъшна сегментация на единния пазар.

Настоящият документ е насочен по-конкретно към една нова разпоредба, която касае обявяването на намаление на цените[1]. Новата разпоредба бе включена в Директивата Омнибус в много късен етап от преговорите и без никакви съображения. Текстът й може да бъде тълкуван по различен начин, с потенциални дългосрочни отрицателни последствия за търговците занимаващи се с електронна търговия, ако не бъде транспониран и интерпретиран правилно. Документът взема пред вид търговските практики и информация, събрана от членовете на Е-комерс Европа, както и от дискусиите, проведени с Главна дирекция “Правосъдие и потребители” на Европейската комисия през последните месеци.

Целта на настоящия документ е да подпомогне работата на Европейската комисия, с оглед на работните срещи за транспониране, които ще бъдат организирани в началото на 2020г., и да информира държавите членки за потенциалните рискове за търговците занимаващи се с електронна търговия, ако текстът не бъде транспониран по ясен и балансиран начин.

Член 6а, Директива за обозначаване на цените (PID)

  1. При обявяване на намаление на цената, трябва да се посочи предишната цена, прилагана от търговеца за определен период от време преди въвеждане на намалението на цената.
  2. Предишната цена означава най-ниската цена, прилагана от търговеца за период от време, който не може да е по-кратък от един месец преди въвеждането на намалението на цената.
  3. Държавите членки могат да въведат различни правила за стоки, които могат бързо да се развалят или срокът им да изтече.
  4. Когато продуктът е на пазара по-малко от 30 дни, държавите членки могат също да предвидят период от време по-кратък от този, определен в параграф 2.
  5. Държавите членки могат да предвидят, когато цената се намалява прогресивно, предишната цена да е цената без намаление, преди първото прилагане на намаление на цената.

    2. Обхват

    2.1 Общи бележки

Тъй като на разпоредбата липсва правна яснота, от изключителна важност е да се изясни нейният обхват. По мнение на Е-комерс Европа, тази разпоредба очевидно следва да се прилага само когато е налице обявяване на намаление на цената от един търговец.

Е-комерс Европа също желае да подчертае, че едно и също обявление за намаление на цената, което се повтаря в следващ/и ден/дни не следва да се разглежда като ново обявление за намаление на цената.

2.2. Общи отстъпки

По наше мнение, разпоредбата не следва да се прилага в случай на общи отстъпки за всички продукти, например когато даден търговец обяви 20% отстъпка за всички продукти, тъй като тези отстъпки сами по себе си не са за специфични продукти, тъй като се прилагат за всички продукти и за действителните цени на продуктите.

Ако Член 6а се прилага също за общи отстъпки, тогава търговците би следвало винаги да цитират предишната цена, която съгласно параграф 2 трябва да е най-ниската цена през последните 30 дни. Това би объркало потребителите, тъй като те може да не разберат за коя цена се отнася отстъпката от 20%, а и предполага значителни усилия от страна на търговците.

Съгласно предишната логика на Директивата за обозначаване на цените, това правило не се прилага за общи отстъпки, така че търговците не трябва да уточняват новата референтна цена за всички свои продукти, а могат да посочат действителната цена на продуктите, за която ще се прилага намалението. Причината за такова тълкуване на правилото е, че търговците не трябва да сменят всички етикети с цени в магазина ако прилагат отстъпка от 20% върху всички продукти.

Следователно, ние смятаме, че Член 6 не следва да се прилага при общи отстъпки.

2.3. Дейност по организиране на онлайн разпродажби

Бизнес моделът на онлайн разпродажбите обикновено работи така, че позволява на търговците да предлагат стоки или услуги с намалени цени директно на потребителите, като производителите им получават част от печалбата на търговците. Това позволява на търговците да изградят лоялност към бранд и бързо да разпродадат излишни стокови запаси, като също избегнат унищожаване на запасите. При организиране на онлайн разпродажби, сделките са на значително по-ниски цени от препоръчителните цени на дребно.  Тези търговци и другите, които използват подобни бизнес модели, не са продавали тези стоки преди това, поради което не разполагат с референтната цена, предвидена в Член 6а. Те основно се позовават на обичайните цени на конкурентите, които са продавали тези продукти, или на препоръчителните цени.

По наше мнение, дейността по организиране на онлайн разпродажби трябва да остане извън обхвата на разпоредбата, тъй като лицата, занимаващи се с тази дейност в действителност не правят “намаление на цената” а “сравнение на цената” между препоръчителната цена на дребно (или цената, препоръчана от производителя) и цената, използвана от лицата, организиращи онлайн разпродажбата.

Следователно, при прилагане на тази разпоредба в националното законодателство, държавите членки следва да вземат пред вид разликата между “предишна цена” и “сравнителна цена”, тъй като тази дейност не използва “предишна цена” и следователно не следва да се включва в обхвата на Член 6а от Директивата за обозначаване на цените.

В същото време, Е-комерс Европа набляга на това колко важно е да се гарантира, че потребителите няма да бъдат подведени. Следователно, търговците, занимаващи се с тази дейност – макар и да не попадат в обхвата на новия Член 6а от Директивата за обозначаване на цените – следва да информират потребителите по ясен и прозрачен начин, че задрасканата цена, която са оповестили в електронните си магазини, е всъщност препоръчителната цена на дребно (или предложената от производителя цена) или цената, използвана в действителност от техните конкуренти. С други думи, тези търговци трябва да наблегнат на факта, че те обявяват “сравнение на цената”, а не “намаление на цената”. Като последствие, приемаме факта, че ако липсва информация за естеството на посочената цена, това може да представлява нелоялна търговска практика по отношение на потребителя.

3. Прогресивно намаление на цената

Прогресивното намаление на цената е често използван промоционален метод в продажбите. Разпродажбата започва например с намаление от 40%, което прогресивно стига до 70% по време на периода на разпродажбата. Член 6а, Параграф 5 позволява на държавите членки да предвидят в законодателството си, когато цената се намалява прогресивно, предишната цена да е цената без намаление, преди първото прилагане на намалението на цената.

Е-комерс Европа е убедена, че всички търговци в ЕС трябва да могат да извлекат ползи от това логично правило. Следователно, ние призоваваме Европейската комисия да препоръча на държавите членки да включат Член 6, Параграф 5 в националните си законодателни системи, също и избягване на по-нататъшна фрагментация на единния пазар.

4. Поредни акции за намаление на цени в рамките на период от 30 дни

Е-комерс Европа иска да подчертае въпроса за спазването на новата разпоредба, когато търговците провеждат повече от една акция за намаление на цени в рамките на период от 30 дни. В конкретни периоди през годината за търговците е нормална практика да обявят няколко акции за намаление на цени в рамките на период от минимум 30 дни, например обявяване на намаление за цени за Черен петък и след това за Коледа.

В тези случаи, мнението на Е-комерс Европа е, че не е честно да бъдат задължавани търговците да се позовават на най-ниската намалена цена, която е била приложима при предходната акция по намаление. С други думи, в тези случаи, въпросната “предишна цена” следва да е “пълната” цена, прилагана в последните 30 дни, като се изключат промоционалните акции, които са продължили по-кратко, като например един или няколко дни около Черен петък.

Поради това ние горещо препоръчваме на Европейската комисия да изясни в своите Насоки, че “предишна цена ” и “най-ниска цена” съгласно Член 6а, параграф 1 и 2, не включват други изрични краткотрайни промоционални акции с намаление на цените, които са проведени в последните 30 дни, а се отнасят само за най-ниската “редовна цена” през този период.

5. Предварително транспониране от държавите членки

Според информацията, събрана от Е-комерс Европа, някои държави членки вече са предприели действия за транспониране на Директивата Омнибус в националното си законодателство. Въпреки че Комисията не може да попречи на държави членки да транспонират Директивата по-бързо от останалите, Е-комерс Европа призовава Комисията да води открит диалог с тези държави и да наблегне на това, че е важно да участват в работните срещи за транспониране, организирани от Комисията през февруари и март 2020г., преди да пристъпят към транспониране на новото правило, за да бъде избегнато погрешно тълкуване на Член 6а от Директивата за обозначаване на цените.

6. Насоки на Европейската комисия във връзка с Директивата за обозначаване на цените

Е-комерс Европа иска да подчертае, че е важно да има ясни Насоки от страна на Европейската комисия по отношение на Член 6а, касаещ намалението на цените. Тъй като Комисията при всички положения ще трябва да актуализира Насоките по отношение на Директивата за правата на потребителите и Насоките във връзка с Директивата относно нелоялните търговски практики (ДНТП), насоки относно този конкретен член могат да бъдат включени например в Насоките във връзка с ДНТП.

7. Заключение

Е-комерс Европа и нейните членове са готови да подкрепят Европейската комисия и държавите членки в процеса на транспониране на Директивата Омнибус в националното им законодателство. В случай че имате въпроси относно нашия принос, моля пишете на Е-комерс Европа по електронна поща.

* * *

За Е-комерс Европа

Е-комерс Европа е гласът на европейския сектор за електронна търговия В резултат на обединяване на усилията ни с Европейската асоциация за електронна и многоканална търговия (EMOTA), в момента Е-комерс Европа представлява повече от 100,000 дружества, които продават онлайн продукти и услуги на потребители в Европа. Е-комерс Европа действа на европейско ниво, за да подпомогне законодателите да изработят по-добра рамка за онлайн търговците, така че продажбите им да се увеличават.

За Българска Е-комерс Асоциация

Българска E-комерс Aсоциация (БЕА) e сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, което обединява фирмите, развиващи електронната търговия в България – електронни магазини, платформи, услуги за е-комерс, електронни разплащания, логистика и др. услуги, свързани с електронната търговия.

БЕА има за цел да подпомага създаването на добра среда за развитие на е-комерс бизнеса в страната, да създава и подкрепя добри практики сред онлайн търговците в посока по-голяма удовлетвореност на потребителите и да насърчава по-добрата комуникация с институциите и медиите.

Основен приоритет на БЕА е да си сътрудничи с институциите при създаването на нормативни документи, отнасящи се до осъществяване на електронната търговия, както и при контрола на тяхното изпълнение.  

БЕА е член на Ecommerce Europe: https://www.ecommerce-europe.eu/

Повече информация за БЕА: https://www.beabg.com


[1] Директива, Член 2 Изменение на Директива 98/6/EО, с което се добавя нов Член 6a

Share this post