До г-жа Нина Стоянова
Подуправител,
Ръководител на управления „Банково” и „Фискални услуги”
Българска народна банка

ОТНОСНО: Позиция на индустрията по отношение на прилагането на SCA

Уважаема госпожо Стоянова,

С настоящото писмо изразяваме подкрепата си за целите на SCA (Strong Customer Authentication) да намали измамите и да увеличи доверието на потребителите в електронните плащания. Въпреки това искаме да обрърнем внимание, че миграцията към SCA изисква значителни промени за всички участници в индустрията и те ще се нуждаят от достатъчно време за внедряване на устойчиви системи, които отговарят на новите изисквания.

Приветстваме и подкрепяме становището на EBA за SCA, което позволява на националните компетентни органи да предоставят степен на гъвкавост при практическото прилагане на изискванията на SCA.  

Въпреки това бихме искали да подчертаем, че е важно националните компетентни органи да приведат готовността на индустрията в съответствие с договорена пътна карта за Европа. Вярваме, че екосистемата на плащанията се нуждае от преходен период от най-малко 18 месеца и може би по-дълъг за определени сектори и при ясно дефинирани случаи на използване, с ключови етапи и ясни и последователни показатели и постигнат консенсус относно обща европейска пътна карта и общ европейски краен срок преди 14 септември 2019 г.

С оглед на важността на проблема за развитието на българската електронна търговия и развитието на картовите плащания в страната се обръщаме към Българска народна банка с молба да вземе в предвид  съвместната позиция на индустрията по отношение на прилагането на SCA.

Активната позиция на БНБ относно постигнето на консенсус относно обща европейска пътна карта и общ европейски краен срок преди 14 септември 2019 г. ще бъде високо оценено от представителите на българската е-комерс търговия.

Приложено към настоящотo писмо прилагаме съвместната декларация на индустрията за прилагането на SCA.

С уважение,

Жанет Найденова
Председател на Управителния съвет
Българската Е-комерс Асоциация

***
За БЕА

Българска E-комерс Aсоциация (БЕА) e сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, което обединява фирмите, развиващи електронната търговия в България – електронни магазини, платформи, услуги за е-комерс, електронни разплащания, логистика и др. услуги, свързани с електронната търговия.

БЕА има за цел да подпомага създаването на добра среда за развитие на е-комерс бизнеса в страната, да създава и подкрепя добри практики сред онлайн търговците в посока по-голяма удовлетвореност на потребителите и да насърчава по-добрата комуникация с институциите и медиите.

Основен приоритет на БЕА е да си сътрудничи с институциите при създаването на нормативни документи, отнасящи се до осъществяване на електронната търговия, както и при контрола на тяхното изпълнение.  

Повече информация за БЕА: https://www.beabg.com

БЕА е член на Ecommerce Europe: https://www.ecommerce-europe.eu/

Share this post