Във връзка със следващата среща на Съвета ECOFIN Ви пишем относно провеждащите се към момента дискусии по повод предложението на Европейската комисия за въвеждане на 3% данък върху цифровите услуги (наричан ДЦУ), който да се налага върху приходите, реализирани от определени цифрови услуги.

 

Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) е една от двадесетте национални асоциации за електронна търговия в Ecommerce Europe, която представлява интересите на повече от 75 000 дружества, продаващи стоки и/или услуги онлайн на клиенти в Европа. Мисията на Ecommerce Europe е да подкрепя и насърчава електронната търговия в Европа на всички нива, за да улесни онлайн търговците при продажбата на клиенти в Европейския съюз, като се съсредоточава главно върху малките и средни предприятия, за които е по-трудно да продават отвъд граница.

 

Осведомени сме, че тази седмица в Съвета ще се проведат две важни срещи, на ниво Работна страна, на които ще се дискутира Предложението за ДЦУ с оглед на следващото събрание на ECOFIN. В тази връзка Ecommerce Europe иска отново да изрази своите силни опасения относно въвеждането на такъв данък. В последното ни писмо споменахме факта, че определени юридически и технически въпроси не са надлежно адресирани, по-конкретно въпросът за дружествата с ниска печалба или такива на загуба, които въпреки това попадат в обхвата на ДЦУ, и оспорваната правна основа, използвана от Европейската комисия за обосноваване на нейните действия. Оставаме убедени, че такъв данък ще има негативни последствия за европейските предприятия, особено малките и средните предприятия, и в крайна сметка за потребителите в ЕС, които реално ще понесат тежестта на ДЦУ.

Заедно с Ecommerce Europe, БЕА искаме да затвърдим позицията си против едностранните решения, както на ниво ЕС, така и на нивото на страните-членки, и призоваваме Финансовите министри в ЕС да вземат под внимание факта, че ОИСР е единственият подходящ форум за дискутиране и определяне на това как глобалната икономика да се облага с данък по справедлив и недискриминационен начин. Единствено решение на ОИСР ще избегне рисковете от двойно облагане и евентуални вреди за многостранната система на управление, с потенциални ответни мерки от страна на трети държави. Също така разбираме от последния Съвет ECOFIN, че Германия е поканила Европейската комисия да доразвие Предложението за въвеждане на ДЦУ и да го представи своевременно, само ако ОИСР не вземе решение на базата на глобален консенсус до лятото на 2020 г. Освен това скорошно становище на Германия на последния Съвет ECOFIN, което ние тълкуваме като препоръка за временно спиране на дискусиите по ДЦУ в ЕС, трябва да се обърне особено внимание на факта, че работата на ОИСР продължава през 2019 г. с цел да бъде представен междинен доклад и в крайна сметка през 2020 г. да се намери решение на базата на консенсус относно данъчното облагане на цифровата икономика.

Очакваме да продължим конструктивните обсъждания по този въпрос, за да се гарантира, че дружествата ще бъдат облагани по справедлив и недискриминационен начин.

БЕА е доверен партньор за диалог и има възможност да сподели опита на нейните членове по цифровите въпроси.

 

С уважение,

 

Жанет Найденова
Председател на Управителния съвет

Българската Е-комерс Асоциация

Share this post